صدور پروانه استاندارد خمیر کاغذ برای اولین بار در لرستان

پیش فروش بن کارتهای یازدهمین نمایشگاه کتاب لرستانمدیرکل اداره استاندارد لرستان از صدور پروانه استاندارد برای فرآورده خمیر کاغذ خبر