بازی هنرمند لرستانی در تله فیلم فانوس های همیشه روشن

پاداش میلیاردی فیفا برای شاگردان کی‌روشمراحل فیلمبرداری تله فیلم فانوس های همیشه روشن در احمد آباد مستوفی به پایان رسید.