قدردانی والدین دانشجوی حادثه‌دیده اصفهانی از فداکاری جوان خرم‌آبادی

اسنادی که ظریف در رومانی امضاء کردیافته نوشت :پدر و مادر دختر دانشجوی اصفهانی حادثه‌دیده در جریان سیلاب خرم‌آباد، از