فیلم | بازدید رئیس دفتر روحانی از گورستان نصیرآباد شهریار

ایستادگی ایران در مقابل زیاده‌خواهی ترکمن‌ها جواب دادنهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور در بازدید از گورستان نصیرآباد شهریار گفت: خواست