توسعه بومی‌سازی فناوری اینترنت اشیاء با همکاری کره‌ای‌ها در ایران

واکنش باران کوثری به انصراف جهانگیریساخت محصولات بومی برای کاربران ایرانی در اولویت استراتژی‌های ال‌جی است. واکنش باران کوثری به