رانندگان تاکسی در شیراز هرچه فریاد داشتند بر سر مجازی ها خالی کردند

یک شیرازی با جمع آوری ۴۵ هزار در بطری به بیماران سرطانی کمک کرد«خبرجنوب» نوشت: با رواج پدیده تاکسی یابی