فرماندار کرج: کاندیداهای متخلف چگونه می توانند از حقوق مردم دفاع کنند!؟

نصب بنر، پوستر و بیلبورد تبلیغات خارج از ستادها غیر قانونی استهمزمان با انتشار اخباری مبنی بر هزینه های میلیاردی