رپورتاژ فردوسی‌پور برای برنامه‌های خودش و البته احسان علیخانی!

درخت نکارید؛ آن‌چه را که داریم، نگهدارید!عادل فردوسی‌پور خیلی سریع به شوخی همراه با خوش و بش احسان علیخانی پاسخ