برگزاری همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

تشکیل جلسه کارگروه پروژه ملی جی نفهمایش ادبی حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی با حضور فریدون جنیدی از