عکس | تجمع خانواده های جانباختگان انفجار معدن آزادشهر در مقابل پزشکی قانونی

تصاویر | آبگرفتگی منازل و معابر در باران شدید مشهدتجمع خانواده های جانباختگان انفجار معدن آزادشهر در مقابل پزشکی قانونی،