عکس | عذرخواهی مجری اخبار ورزشی بابت انتشار عکس نامناسب

پزشکیان: نیروهای مسلح درگیر مشکلاتی هستند که دولت و مجلس مقصر آن هستندحامد غفاری، مجری اخبار ورزشی که عکسی از