علی بخشی: وقف نمادی از روح خیر خواهی، تعاون، و عطوفت انسانی است

همکاری ناسا و امارات برای کاوشگر مریخنائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: جهت دستیابی به آثار و پیامدهای مثبت