علل و عوامل برتری استان درزمینه مناسب سازی در سطح ملی مطرح شد

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت احمد عزیزیدر این جلسه مقرر گردید شهرداران استان موظف شدند در شهرهای خود