امنیت مسیر تردد زیارت عتبات عالیات از زبان زائران تبعه خارجی

دادگو: وزارت نیرو به دغدغه رئیس جمهوری در خصوص رودخانه کرج تمکین کندایرنا نوشت: با شدت گرفتن موج بازگشت زائران