اجرای طرح تامین مالی خرد در مناطق روستایی استان اردبیل

خیابان ارم شیراز محور گردشگری می شودتسنیم نوشت: طرح تامین مالی خرد در مناطق روستایی استان اردبیل اجرا می‌شود. خیابان

اجرای طرح توان‌مندسازی شغلی خانواده‌های زندانیان اردبیل

آخرین وضعیت صادرات مرغطرح توانمندسازی شغلی خانواده‌های زندانیان در سراسر استان اردبیل اجرا می‌شود. آخرین وضعیت صادرات مرغ