استاندار ایلام: تا اربعین 96 مسیر ایلام-مهران چهار بانده می شود

عباس ملکدار ، رئیس تأمین اجتماعی شعبه سمنان شداستاندار ایلام به همراه معاونت عمرانی استانداری از پروژه چهار بانده کردن