بیانیه شماره یک منتخبین دوره ی پنجم شورای اسلامی شهر سقز

خدمات دهی گسترده شهرداری سقز با شروع فصل گرمامنتخبان دوره پنجم شورای شهر سقزضمن تقدیر و تشکر از مشارکت سیاسی