دوایستگاه دریافت شبکه های دیجیتالی در پلدختر افتتاح شد

علل و عوامل برتری استان درزمینه مناسب سازی در سطح ملی مطرح شددوایستگاه دریافت شبکه های دیجیتالی در پلدختربا حضور