باران ایلام را سیراب کرد/ خاطرات ال نینوی سال پیش در حال زنده شدن

عیادت مردم تبریز از سرباز فداکار مریوانی/ مردی که برای نجات یک سگ روی مین رفتدر حالی که استان ایلام