سامانه‌های هواداری فوتبال، نوش یا نیش؟ / هواداران سُرخ چگونه سیاه شدند؟

تصاویر | تصادف پژو با تیر چراغ برقاسپانسرهای تیم‌های بزرگ پایتخت و دیگر تیم‌های کشور، هنوز هویت مشخصی ندارند و