رئیس جدید شبکه بهداشتی درمانی شهرستان بروجرد معارفه شد

اعطای تندیس سومین همایش مسئولیت‎های اجتماعی صنعت نفت کشور به پالایشگاه آبادانآیین تودیع و معارفه رئیس شبکه بهداشتی درمانی شهرستان

دوایستگاه دریافت شبکه های دیجیتالی در پلدختر افتتاح شد

علل و عوامل برتری استان درزمینه مناسب سازی در سطح ملی مطرح شددوایستگاه دریافت شبکه های دیجیتالی در پلدختربا حضور