بخش رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه فرهنگیان بیرجند افتتاح شد

فیلم | ورود تیم ملی ایران و سوریه به ورزشگاه آزادیایسنا نوشت ، طی مراسمی، بخش رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه