بازدید استاندار از شرکت پاریزان صنعت و تیراژه ماشین در سمنان

کرج نیازمند تخصص گرایی در پارلمان شهریاستاندار سمنان به اتفاق اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از