کنایه سرخو در آستانه انتخابات: اعضای شورای پنجم بدانند در مبارزه با فساد، مورد حمله قرار می‌گیرند

لیپی در تهران پا به توپ شدایسنا نوشت: رئیس کمیته حمل و نقل شورای چهارم شهر تهران اعلام کرد: مقابله