ستاد تسهیل اردبیل در سال آینده برنامه‌های خود را دنبال می‌کند

حبس زدایی در حوزه تخلفات محیط زیستی کلید خوردستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال آینده نیز فعال بوده

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در طرح های کشاورزی ایلام مشارکت می‌کند

بازدید مدیران استانی و کشوری از غرفه مدیریت شهری در نمایشگاه هفته پژوهشمهر نوشت: معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام