تهیه لایحه معافیت مالیاتی برای طرحهای مدیریت پسماند در سازمان محیط زیست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در این جلسه یاد آور شد: معتقدیم که فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند