تامین زیرساخت‌های ثبت‌نام و توزیع کارت هوشمند ملی در ادارات پست اردبیل

تسنیم نوشت: در ادارات اردبیل و شهرستان‌ها در مورد ثبت‌نام و پخش کارت هوشمند ملی به لحاظ زیرساخت و تجهیزات

تامین زیرساخت‌های احداث شهرک‌های صنعتی خصوصی در اردبیل

۲۶ فیلم اولی در راه پرده سینمادر راستای حمایت از سرمایه‌گذاران تمامی زیرساخت‌های تاسیساتی و زیربنایی شهرک‌های صنعتی خصوصی و