تصاویر | بزرگ‌ترین آبشار طبیعی خاورمیانه در کوه‌‌های زاگرس

روزنامه های 5شنبه21 اردیبهشت96 چه تیترهایی دارند؟آبشار شِوی بزرگ‌ترین آبشار طبیعی خاورمیانه در رشته‌کوه‌های زاگرس در دهستانی به همین نام