انتخاب رییس جدید هیات فوتبال لرستان همچنان بلاتکلیف / یکسال سرپرستی برای یک هیات

واکنش کرملین به ادعای اردوغانانتخابات هیاتهای فوتبال هر استان هر چهار سال یکبار برگزار و رییس هیات برای مدت چهارسال