مهم‌ترین رویداد بین‌المللی بازرگانی در دومین مقصد صادراتی ایران

نزدیک شدن پارسا پیروزفر و ۳ کارگردان دیگر به خط پایانِ ایرانشهربر اساس آخرین آمارها، عراق با 2 میلیارد دلار