افشاگری روزنامه پرسپولیسی درباره رقم درخواستی کامیابی‌نیا

ایران به دبیرکل سازمان ملل شکایت کردکمال کامیابی‌نیا هنوز با باشگاه پرسپولیس تمدید نکرده است. ایران به دبیرکل سازمان ملل