رفتـارهای تاسف بار گـردشگران در آثـار تاریخی فـارس

نوشدارو پس از خریدهای میلیاردی«خبرجنوب» نوشت: با اینکه حفاظت از آثار تاریخی به صورت مجازی، فیزیکی و انسانی وجود دارد