مسابقات دو صحرانوردی انتخابی تیم شهرستان سروآباد برگزار شد

نخستین فراخوان یادداشت علمی درخصوص توسعه شهرستان سروآباداین مسابقات در مسافت 10 کیلومتراز سه راه رزاب تا میدان عبدالعظیم شهر