دولت و مجلس اقدامات لازم را برای تصویب مناطق آزاد تجاری انجام دهند

نشست تشکیل هیات موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اراک در فرمانداری برگزار شداستاندار اردبیل گفت: لایحه تصویب منطقه