تشریح برنامه‌های دوره آموزش زبان فارسی در بلغارستان

نمایش و بررسی شش انیمیشن کوتاه در «جلسات کارتون تهران»دوره‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی در بلغارستان از ابتدای سال