دوتارنوازی شهرستانی که جذب موسیقی راک می‌شود/ اندیشه فولادوند و فیلم «راه رفتن روی سیم»

چرا قیمت نفت ریخت؟پروانه نمایش فیلم «راه رفتن روی سیم» که ماجرای جذب شدن یک دوتارنواز شهرستانی به گروهی راک