دیوارنشینی ایرانی‌ها در بازی با چین بازتاب جهانی داشت

رئیس جمهور چین وارد آمریکا شداستقبال تماشاگران ایرانی در دیدار مقابل چین بی‌نظیر بود. رئیس جمهور چین وارد آمریکا شد