درخواست حیدر العبادی از جامعه جهانی دربارۀ کردستان عراق

روحانی: تمامیت ارضی عراق نباید مورد خدشه قرار گیردتسنیم نوشت: در جلسه امنیت ملی هیئت دولت عراق به ریاست حیدر