ادامه درخشش لژیونرها / این بار مسعود ساخت و کریم نواخت

مشکلی برای تامین برق در نیروگاه‌های کشور وجود نداردکریم انصاری فرد روی پاس گل مسعود شجاعی برای تیمش گلزنی کرد.