مزرعه خورشیدی ٧٤٤ هکتاری در هرمزگان راه اندازی می شود

ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان راهکاری برای خودکفایی در تجهیزات کشاورزیمدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری