وزیر خارجه آمریکا سخنانش دربارۀ ایران را تکذیب کرد

فرود بالگرد نظامی قزاقستان در اتوبان برای پرسیدن آدرس!واحد مرکزی خبر نوشت: رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه