تصاویر | آموزش‌های نظامی حماس برای نوجوانان غزه

جزییات چالش‌های صنعت خوراک دامجنبش حماس در طول فصل تابستان با راه‌اندازی اردوگاه‌هایی به نوجوانان شهر غزه آموزش‌های نظامی می‌دهد.