جنس تولید داخلی اوخ است! شعر طنزی که با تحسین رهبری مواجه شد!

یک زن؛ معمای حمله تروریستی داعش به مجلس /عثمانی:چطور یک گونی اسلحه وارد مجلس شده استشب گذشته در دیدار شاعران