برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند «زنده رود» در اصفهان

فوت ناشی از حوادث کار و گازگرفتگی در استان اصفهان افزایش یافترئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم زنده‌رود گفت: نخستین جشنواره