برنامه جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر اعلام شد

ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها تا پایان سال نخست برنامه ششممهر نوشت: دبیر جشنواره ملی مقاومت فتح خرمشهر، برنامه