خارجی‌ها جذب شیرهای بی‌یال و کوپال تناولی شده‌اند

بررسی رسالت صدا و سیمای استان زنجان در حوزه ورزشدر مراسم اختتامیه نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» که امروز