اسرار جدیدی که با بررسی شفق‌های قطبی مشتری کشف شد

شاهسواری: گاهی اوقات در مورد دولت جوری صحبت می‌کنیم، انگار با دولت اشغالگر صحبت می‌کنیممطالعه شفق‌های قطبی مشتری که درخشان‌ترین