توضیحات معاون ابتکار درباره طبیعی خواندن اینورژن،‌ بوجود آمدن آلودگی هوا و شباهت با برف و کولاک

مارکا اینگونه سردار را با مسی مقایسه کرداز روز گذشته،‌ ویدئویی درباره سخنان معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست