وقتی تندروها با توهین به روحانی داستان راهپیمایی روز قدس را تغییر دادند

روز قدس نشانگر انسجام و وحدت بین مسلمانان استعصر ایران نوشت:قرار بود در روز قدس پیام نفرت مردم ایران از