استفاده از تمام ظرفیت ایدرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی

احتمال غیرفعال شدن بخشی از مغز با استفاده دائمی از اپلیکیشن‌های مسیریابمیزان نوشت: تمامی امکانات و ظرفیت های ایدرو در